Milan Kryl

Česká přísloví vědecky

Pokud by se vám dlouho nedařilo zjistit o které přísloví se jedná, tak si na něj jednoduše klikněte. Pokud vše funguje jak má, tak uvidíte originál.

 1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellu, působí erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

  Tichá voda břehy mele.


 2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzená gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.

  Jablko nepadá daleko od stromu.


 3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.

  Mnoho psů - zajícova smrt.


 4. Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

  Dvakrát měř, jednou řež.


 5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

  Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.


 6. Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.

  Komu se nelení, tomu se zelení.


 7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

  Jednooký mezi slepými králem.


 8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.

  Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.


 9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

  Pod svícnem bývá tma.


 10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

  Malé ryby - taky ryby.


 11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že nás restaurační podnik přesídlí do stodoly.

  Studený máj v stodole ráj.


 12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

  Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.


 13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

  Bez práce nejsou koláče.


 14. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.


 15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

  Co tě nepálí, nehas.


 16. Inhabitanti Kolumbaria, preparování pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

  Pečení holubi nelítají do huby.


 17. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

  Vzduch - boží duch.


 18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

  Devatero řemesel - desátá bída.


 19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

  Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.


 20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.

  Díra - nedíra, furt se natírá.


 21. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

  Potmě každá kočka černá.


 22. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

  Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.


 23. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

  Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.


 24. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

  Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.


 25. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

  Ryba i host třetí den smrdí.


 26. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

  Dočkej času jako husa klasu.


 27. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

  S poctivostí nejdál dojdeš.


 28. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

  Kdo lže, ten krade.


 29. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.

  Sytý hladovému nevěří.


 30. Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

  Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.


 31. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

  Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.


 32. U závodu na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.

  Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.


 33. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexualního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.

  Láska hory přenáší.


 34. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

  Vojna není kojná.


 35. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

  Chytrost nejsou žádné čáry.


 36. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.

  Mráz kopřivu nespálí.


 37. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

  Líná huba - holé neštěstí.


 38. Verbální komunikace, vedena s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

  Co je šeptem, to je s čertem.


 39. Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je roven plynovým zplodinám jeho metabolismu.

  Mrtvý prd ví..