Milan Kryl

datum 7. 6.

Ptáte se proč právě datum 7. června? No v mém životě to bylo asi nejdůležitější datum. Ne nebylo to, když jsem zkusil kouřit, ani když jsem poprvé sedl do auta za volant nebo kdy jsem poprvé dal nějaké dívce pusu. Bylo to v den, kdy jsem se narodil...

A protože mě zajímají zajímavé spojitosti, které mají co do činění dělat s čísly, tak jsem si řekl, že tady umístím i pár událostí, které se uskutečnily právě v tento datum. Nezáleží na tom, jestli byly o pár let dříve nebo později, ale stačí, když nesou tento štítek - datum mého narození...

Možná se to někomu bude zdát divné, ale mě to prostě napadlo a proč tento nápad neuskutečnit. Jestli vás to nezajímá můžete koneckonců zajít někam jinam.... Ale teď již slíbené události.

Španělsko 7.6.1494

Dělení světa mezi Španělskem a Portugalskem

Po delších diplomatických přípravách se ve španělském městě Tordesillas uskutečnila konference obou koloniálních velmocí Španělska a Portugalska. Při jednáních šlo o rozděleni již objeveného i ještě neobjeveného světa na politické zájmové sféry. Smlouva, kterou na závěr konference podepsaly obě vedoucí koloniální mocnosti, obsahovala následující uspořádání:

  • svět se rozdělí na dvě poloviny. Demarkační linie probíhá od severu k jihu asi 370 mil západně od Azor
  • Španělsko dostává země ležící na západ od této hranice, Portugalsko oblasti východně od ní
  • objevy, jež jedna ze dvou stran učiní v oblasti druhé, patří té koloniální moci, které podle smlouvy přísluší
  • smlouva vstupuje v platnost 20. června roku, kdy byla uzavřena, tj. r. 1494.

Po rozdělení zemí i moří mezi Španělsko a Portugalsko zbývalo vyřešit ještě otázku vyměření demarkační linie. Obě strany se proto dohodly na desetiměsíční lhůtě, v níž "obě smluvní strany mají vyslat dvě nebo čtyři veslice, aby společně stanovily shora zmíněnou čáru" .

Dále bylo dohodnuto, že Španělé budou mít právo průchodu přes portugalskou sféru vlivu, aby se mohli dostat na svá území západně od Azor.

K vytyčení demarkační čáry se zřetelným posunem směrem na západ došlo na popud návrhu papeže Alexandra VI. z roku 1493; dostalo se tím zřetelné výhody Portugalsku. Jeho delegace usilovala o zahrnutí Brazílie do své mocenské sféry, což se jí nakonec podařilo. Na dohodě z Tordesillas měl tehdy značný podíl i papež Alexander VI. , jenž pocházel z pověstného španělského šlechtického rodu Borgiů a již rok předtím bulou Inter caetera divinae inicioval vzájemné rozhovory mezi Španělskem a Portugalskem o zámořských koloniích, čímž chtěl zamezit mocenskopolitickým rozbrojům mezi nimi. Ediktem Dudum siquidem z téhož roku své návrhy rozvinul. V obou případech přicházela iniciativa ze španělské strany, zatímco Portugalci papeže z rodu Borgiů podezřívali, že chce stranit své španělské vlasti.

Papežský zásah do světové politiky byl však motivován historickým vývojem na Pyrenejském poloostrově od r. 1479, v němž skončila válka o kastilské dědictví a Portugalsko se zřeklo s konečnou platností nároků na Kastilii. Mírovou smlouvou v Alcácovas mezi Portugalskem a Španělskem byly také zcela nově upraveny zámořské vlastnické poměry:

  • Španělsko dostalo Kanárské ostrovy.
  • Portugalsko získalo Guineu a území podél afrického pobřeží
  • Španělsko uznalo portugalská práva na Azory, Madeiru a Kapverdské ostrovy.

Toto územní dělení z r. 1479 stanovilo sféry zájmů v jižním a východním Atlantiku, nikoliv však na Západě, v Novém světě. Po Kolumbových objevných plavbách (-> 1492) byli na podobné úpravě zainteresováni především Španělé, zvláště poté, co portugalský král Jan II. prohlásil území objevená Kolumbem zkrátka za portugalské vlastnictví. To pohnulo papeže Alexandra VI. k tomu, aby zasáhl do věci jako zprostředkovatel, další jednání pak vedla k uzavření smlouvy v Tordesillas.

Území: Španělsko

Tübingen 7.6.1843

Idealistický básník Friedrich Hölderlin

Německý básník Friedrich Hölderlin, jenž zemřel ve věku 73 let, byl posledních 40 let svého života duševně chorý.

Jeho nemoc byla pravděpodobně vyvolána nesplněnými politickými nadějemi během restaurace a skličujícími životními podmínkami v povolání domácího učitele.

Jeho díla - lyrická tvorba, román Hyperion aneb Eremita v Řecku (1797-1799), fragment dramatu Empedoklova smrt (1798-1800) - měla míru a formu antických básní, byla prodchnutá idealismem a rozvinula utopii důstojné a demokratické lidské společnosti. Ideály svobody, krásy a lásky se podle Friedricha Hölderlina už realizovaly v antickém období.

Území: Německo

7.6.1899

William James (z dopisu paní Whitmanové, manželce Henryho Whitmana, ze 7. června 1899)

Skončil jsem
s velkolepými činy
se slavnými podniky
a s velkým úspěchem.
Nyní horuji pro
ty mrňavoučké, neviditelné, molekulární
mravní síly,
jež pronikají z jedince do jedince
škvírečkami světa
jako tolik kořínků
či jako kapilární prosakování
vody,
které však, dá-li jim člověk dostatek času,
dokážou rozervat
ten nejtvrdší monument lidské hrdosti.

Německo 7.6.1929

Youngův plán má pomoci Německu

Vzhledem k prekérní finanční situaci Německa bylo na pařížské konferenci expertů z Německa i věřitelských států dohodnuto modifikování reparačních plateb. Z podnětu Američana Owena D. Younga bylo přijato nové uspořádání, jež ulehčovalo Německu splácení a nahrazovalo Dawesův plán ze -> 16. srpna 1924. Do roku 1988 mělo Německo splatit 112 miliard zlatých marek v průměrných ročních splátkách 1,7 mld zlatých marek. Počáteční zatížení bylo menší, představovalo cca 0,74 miliardy. Dále bylo dohodnuto zrušení spojenecké kontroly německých financí a železnic. Dosavadního zplnomocněnce pro reparace nahradila z iniciativy USA Banka pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji. V Německu vedl Youngův plán k těžkým vnitropolitickým konfrontacím. Snahy pravicových stran o plebiscit však 22. prosince ztroskotaly.

Mezinárodní komise expertů schválila v Paříži Youngův plán (1929)
Území: Německo

Midway 3.-7. 6. 1942

Japonci poraženi - obrat ve válce v Pacifiku

Po vítězné bitvě u Midwaye (západní část Havajských ostrovů) získali Američané nadvládu v oblasti Pacifiku. Japonské velení se chystalo obsadit Midway a vybudovat zde opěrný bod k dalšímu postupu v Tichomoří. 26.-28. května vyslalo do této oblasti silný svazek sestávající z osmi letadlových, 83 dalších bojových lodí a 28 dopravních plavidel. Na jejich palubě byl výsadek v síle asi 5000 mužů.

Nejprve se situace vyvíjela v jejich prospěch. Podařilo se jim leteckým útokem takřka zcela zničit 121 letounů (většinou zastaralých) startujících z Midwaye. Americké velení získalo informace o připravované akci a do ohrožené oblasti zamířilo 25 amerických lodí, z toho tři letadlové, s nimiž Japonci nepočítali. Cestu z jižního Pacifiku urazily za neuvěřitelně krátkou dobu dvou týdnů.

Vítězství Japonců se zdálo být jisté, když tu Američané zjistili polohu japonského svazu. Japonské palubní letouny se právě vrátily z akce a nebyly ještě připraveny ke startu, když americké bombardéry zaútočily. Jejich útok nebylo možné odrazit. Ke dnu klesly čtyři japonské letadlové lodě. Velitel 2. divize letadlových lodí (Hirjú - vlajková, Sórjú) kontradmirál Tamon Jamaguči zůstal na potopené vlajkové lodi.

Území: Midway

Československo 25. 2.-7. 6. 1948

Lidová demokracie podle sovětského vzoru

Po komunistickém převratu v Praze v únoru 1948 se Československo stalo lidově demokratickým státem sovětského typu. Už v dubnu, dva měsíce po komunistickém převratu, se v Československu začaly první procesy s odpůrci nastolené diktatury. Prezident Edvard Beneš odstoupil a 7. června se stal jeho nástupcem dosavadní ministerský předseda Klement Gottwald. Vnitropolitickou situaci Československa před státním převratem charakterizovalo napětí mezi dvanácti komunistickými, dvanácti buržoazními, a také dvěma sociálně demokratickými ministry. Narůstající vliv komunistů na policii vyvolal protest buržoazních ministrů, kteří si chtěli v únoru svým odstoupením vynutit sesazení komunistického ministerského předsedy Klementa Gottwalda. Místo toho však byla vytvořena tzv. dělnická vláda, složená z komunistů a socialistů. Vliv komunistů se rozšířil i na tisk, rozhlas a státní správu. Edvard Beneš se vrátil do Sezimova Ústí, kde 3. září zemřel ve věku 64 let.

Evropa 7.- 10. 6. 1979

První přímé volby do Evropského parlamentu

V evropských zemích Belgii, Dánsku, Francii, Velké Británii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemí a SRN se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu. Účast na volbách byla velmi rozdílná, nejvyšší v Itálii s 85 %, nejnižší ve Velké Británii se 32 %. V Evropském parlamentu zasedlo 410 poslanců. Zajímavé bylo výsledné politické složení tohoto evropského orgánu. Z celkového počtu 410 poslanců bylo 112 socialistů a sociálních demokratů, 106 křesťanských demokratů, 63 konzervativců, 44 komunistů a 40 liberálů.

Území: Evropa

USA 7. 6. 1980

H. Miller protestuje proti tabuizování skutečnosti

V díle amerického spisovatele Henryho Millera, který zemřel ve věku 88 let, nalezlo široký prostor zobrazení sexuality, což mu často přinášelo obvinění z obscénosti. Millerovi však šlo o protest proti tabuizování a konvencím, o útok na puritánský systém hodnot, který omezoval svobodu.

Jeho díla "Obratník raka" (1934) ", Sexus" (1945) ", Tiché dny v Clichy" (1968) jsou autobiograficky laděna. Do češtiny byla sice přeložena již v 60. letech, vyjít však mohla až po listopadu 1989.

Území: USA