Informix - Generování sestav ACE

 1. Úvod

  ACE je programový prostředek INFORMIX-SQL, který umožňuje uspořádání uložených dat do výstupních tiskových sestav v požadovaném formátu. Můžeme jej použít například k vytvoření faktur, dopisních štítků, jmenovek, pozvánek atd.
  Specifikace sestavy je uložena v souboru sestava.ACE

  Přeložená sestava v souboru sestava.ARC

 2. Nabídka REPORT

  REPORT: Run Modify Generate New Compile Drop Exit

  Run
  Provede sestavu (generuje tiskový výstup)
  Modify
  Editace existující sestavy
  Generate
  Vygeneruje a přeloží standartní sestavu
  New
  Vytvoří (edituje) zcela novou sestavu
  Compile
  Přeloží specifikaci sestavy (ARC soubor)
  Drop
  Zruší existující specifikace sestavy
  Exit
  Přechod do nadřazeného menu

  Při zadávání nové sestavy se zadává:

 3. Specifikace sestavy

  Může se skládat z šesti částí

  Database
  Určí databázi, ze které budou načítána data
  [ Define ]
  Definuje lokální parametry sestavy a parametry příkazové řádky
  [ Input ]
  Zajišťuje interaktivní vstup parametrů
  [ Output ]
  Určuje rozměry a umístění výstupu
  Select
  Specifikuje příkaz/y Select pro získání dat.
  Format
  Formátuje výstupní data

  Pořadí všech částí je dané a nelze jej měnit.

  1. Sekce Database

   	DATABASE
   		jméno_databáze
   	END
   	

   Sekce je povinná, musí být uvedena jako první a určuje databázi, ze které budeme data načítat.

  2. Sekce Define

   	DEFINE
   		[VARIALE jméno_proměnné datový_typ]
   		[PARAM [celé_číslo] jméno_proměnné datový_typ]
   	END
   	

   Jména proměnných musí začínat písmenem, smí obsahovat písmena, číslice a podtržítko a smí být maximálně 18 znaků dlouhá.

   Parametry jsou naplněny pouze při spouštění sestavy z příkazové řádky. Odkazy na hodnoty proměnných musí předcházet znak $

  3. Sekce Input

   	INPUT
   		[PROMPT FOR jméno_proměnné USING "řetězec"]
   	END
   	

   Pomocí této sekce můžeme od uživatele interaktvině přebírat parametry.

  4. Sekce Output

   	OUTPUT
   		[REPORT TO {"jméno_souboru" | PIPE "program" | PRINTER}]
   		[LEFT MARGIN celé_číslo]
   		[RIGHT MARGIN celé_číslo]
   		[TOP MARGIN celé_číslo]
   		[BOTTOM MARGIN celé_číslo]
   		[PAGE LENGTH celé_číslo]
   	END
   	

   Určuje nastavení okrajů a délek výstupních stran a umístění výstupu.

   Standartně: výstup na obrazovku, levý okraj 6, pravý 132, horní 3, dolní 3, délka stránky 66 řádek.

  5. Sekce Select

   	příkaz_select;
   	...
   	END
   	

   Specifikuje výběr dat z databáze jedním nebo více selekty. V příkazu lze použít odkazy na proměnné nebo parametry, ale je nutné je uvodit znakem $. Až za posledním příkazem Select následuje END.

  6. Sekce Format

   	FORMAT
   		[PAGE HEADER řídící_blok]
   		[PAGE TRAILER řídící_blok]
   		[FIRST PAGE HEADER řídící_blok]
   		[ON EVERY ROW řídící_blok]
   		[ON LAST ROW řídící_blok]
   		[BEFORE GROUP OF řídící_blok]
   		[AFTER GROUP OF řídící_blok]
   	END
   	

   Formátování výstupních dat buď pomocí kompletního nastavení nebo zjednodušeného:

   	FORMAT
   		EVERY ROW
   	END
   	

   Za návěštím řídícího bloku (PAGE HEADER, PAGE TRAILER, ...) se uvádí posloupnost tiskových příkazů, které zajišťují jednotlivé výstupy.

 4. Příkazy, funkce a operátory v řídících blocích

  Lze zde použít:


  1. Print

   	PRINT [seznam_výrazů] [;]
   	PRINT FILE "jméno_souboru"
   	

   Tiskne znakové řetězce, hodnoty sloupců, obsahy proměnných a hodnoty funkcí uvedených v seznamu_výrazů. Středník potlačí odřádkování.

  2. Column

   	COLUMN číselný_výraz
   	

   V seznamu_výrazů příkazu Print převede aktuální pozici tisku v aktuální řádce do uvedeného sloupce.

  3. Space

   	číselný_výraz SPACE[S]
   	

   V seznamu_výrazů příkazu Print přesune aktuální pozici tisku v aktuální řádce o uvedený počet mezer.

  4. Using

   	výraz1 USING výraz2
   	

   Formátuje číselné a datové hodnoty výrazu1 podle formátovacího řetězce výraz2.

   Ve výrazu2 můžete použít speciální znaky:

   <
   Zarovnání doleva
   #
   Zarovnání doprava
   $
   Vpředu doplňuje symbolem měny
   &
   Na plnou délku doplňuje mezerami

  5. Clipped

   	znakový_výraz CLIPPED
   	

   Vynechává ze znakových dat koncové mezery.

  6. LineNo, PageNo

   	LINENO
   	PAGENO
   	

   Vrací aktuální číslo řádky nebo stránky.

  7. Skip

   	SKIP číselný_výraz LINES
   	SKIP TO TOP OF PAGE
   	

   Přeskočí uvedený počet řádek, případně celou stránku.

  8. Need

   	NEED číselný_výraz LINES
   	

   Zajistí, aby se uvedený počet řádek následující za Lines nerozdělil. Pokud by k tomu mělo dojít, převede se celý výstup na další stranu.

  9. Pause

   	PAUSE ["Výzva"]
   	

   Vytiskne výzvu a čeká na potvrzení. Vhodné pro ukončení strany.

  10. Today

   	TODAY
   	

   Vrací hodnotu typu Date s aktuálním kalendářním datem. Standartně se tiskne ve formátu mm/dd/yy, ale lze naformátovat pomocí příkazu Using s následujícími parametry:

   dd
   den v měsíci
   ddd
   třípísmenná zkratka dne v týdnu
   mm
   číselné vyjadření měsíce v roce
   mmm
   třípísmenná zkratka měsíce
   yy
   dvouciferné vyjádření roku
   yyyy
   čtyřciferné vyjádření roku

 5. Řídíci bloky

  1. ON EVERY ROW

   Určuje zpracování jednotlivých řádek vracených Selectem. Za klíčovými slovy uveďte příkaz pro tisk jedné řádky.

  2. FIRST PAGE HEADER a PAGE HEADER

   Tisk titulní strany a horních záhlaví ostatních stránek. First page header na první straně potlačí Page header.

  3. PAGE TRAILER a ON LAST ROW

   Tisk patiček, závěru, souhrnu On last row potlačí vykonání Page trailer na poslední stránce. Na konci řídícího bloku Page trailer se hodí příkaz Pause.

  4. BEFORE GROUP OF a AFTER GROUP OF

   Umožňují seskupovat data podle stejné hodnoty v uvedených sloupích. Blok Before... se provádí před zpracováním řádek z dané skupiny naopak blok After ... se provádí až po jejím zpracování. Mohou obsahovat stejné příkazy jako blok On every row a navíc agregační funkce vyhodnocované nad danou skupinou.

 6. Další funkce a příkazy v řídících blocích

  1. Funkce pracující s datem a časem

   Očekávájí jako argument hodnotu typu Date

   Day
   vrací den v měsíci 1 - 31
   Weekday
   vrací den v týdnu 1 - 7
   Month
   vrací měsíc v roce 1 - 12
   Year
   vrací rok

  2. Agregační funkce
   	[GROUP] {COUNT | PERCENT} [WHERE podmínka]
   	[GROUP] {TOTAL | AVG | MIN | MAX} OF výraz
   	[WHERE podmínka]
   	

   Provádí výpočty nad všemi řádkami a nad řádkami skupin, používají se často v řídících blocích skupin. Předchází-li je klíčové slovo Group, pak vracejí hodnotu získanou výpočtem nad řádkami skupin.

   Count
   vrací počet řádek vracených příkazem Select
   Percent
   vrací procentuální výčíslení počtu řádků skupiny vzhledem k celkovému počtu vybraných řádek
   Total
   vrací součet hodnot sloupce ze všech vybraných řádek.
   Average (Avg)
   vrací průměrnou hodnotu sloupce ze všech vybraných řádek
   Min, Max
   vraci minimální (maximální) hodnotu sloupce ze všech vybraných řádek

  3. Další funkce
   	ASCII číselný_výraz
   	DATE
   	DATE (datový_výraz)
   	MDY (číselný_výraz, číselný_výraz, číselný_výraz)
   	TIME
   	
   Ascii
   vrací znak s udanou číselnou hodnotou
   Date
   vrací retězec s aktuálním datem a nebo datem určeným argumentem
   Mdy
   sestavuje datum z jednotlivých položek data
   Time
   vrací aktuální čas

 7. Řídící příkazy v řídících blocích sestav

  	IF výraz THEN příkaz
  		[ELSE příkaz]
  
  	WHILE výraz DO
  
  	FOR čítač = výraz1 TO výraz2 [STEP výraz3]
  
  	LET proměnná [číselný_výraz [, číselný_výraz]] = seznam_výrazů
  
  	BEGIN příkaz ... END
  	

  V řídících blocích sestav můžete použít podmíněný příkaz IF-THEN-ELSE, cykly WHILE a FOR a přiřazovací příkaz LET. Do příkazů IF-THEN-ELSE, WHILE a FOR se začleňují buď jednotlivé příkazy nebo skupiny příkazů uzavřené do bloku BEGIN-END. Příkaz IF-THEN-ELSE musí mít v řídícich blocích FIRST PAGE HEADER a PAGE HEADER stejný počet vytištěných řádek v části IF i ELSE.

 8. Překlad a spuštění sestavy z příkazové řádky

  Při návrhu není nutné používat prostředí INFORMIX-SQL. Vzhled sestavy můžeme vytvořit v libovolném editoru a uložit do souboru s příponou .ace

  Překlad sestavy se následně provede příkazem saceprep jméno_sestavy.ace. Pokud byl překlad sestavy úspěšný, specifikace je uložena do souboru s příponou arc. Nebyl-li překlad úspěšný v souboru jméno_sestavy.err nalezneme lokalizaci a popis chyby.

  Úspěšně přeloženou sestavu potom spustíme příkazem sacego jméno_sestavy. Tento způsob je jediný možný, pokud chceme do sestavy přidávat externí parametry na příkazové řádce.

 9. Příklady na ukázku

  Vytvoření databáze pro naše pokusy
  CREATE TABLE students (
   id INTEGER not NULL,
   name char(20),
   surname char(25),
   math integer,
   biology integer,
   chemistry integer,
   history integer,
   primary key (id)
  );
  
  Vlož nějaké hodnoty
  INSERT INTO students (id, name, surname, math, biology, chemistry, history)
  VALUES (1, 'Karel', 'Novak', 1, 2, 1, 2);
  INSERT INTO students (id, name, surname, math, biology, chemistry, history)
  VALUES (2, 'Pavel', 'Zahrada', 2, 3, 1, 2);
  INSERT INTO students (id, name, surname, math, biology, chemistry, history)
  VALUES (3, 'Tomas', 'Blaha', 3, 2, 1, 1);
  INSERT INTO students (id, name, surname, math, biology, chemistry, history)
  VALUES (4, 'Ondrej', 'Semrad', 1, 1, 2, 1);
  

  database krylm9am end
  
  output
   left margin 2
   right margin 100
   page length 15
  end
  
  select name, surname, math, biology, chemistry, history from students order by surname, name
  end
  
  format
  
  page header
   print "-----------------------------------------------------------------"
   print " jmeno   | prijmeni  | Math  | Biol  | Chem  | Hist |"
   print "-----------|-------------|---------|----------|---------|--------"
  
  on every row
   print column 3, name CLIPPED ;
   print " ";
   print column 15, surname CLIPPED ;
   print column 31, math using "<<<" ;
   print column 41, biology using "<<<" ;
   print column 51, chemistry using "<<<" ;
   print column 61, history using "<<<"
  
  page trailer
   print "-----------------------------------------------------------------"
   pause " --- enter dalsi strana --- "
  end
  

  database krylm9am end
  
  output
   page length 30
  end
  
  select name, surname, math, biology, chemistry, history from students order by surname, name
  end
  
  format
  
  page header
   print "-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-"
   print column 3, "Prospechove karty vsech zaku"
   print "-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-"
   print column 2, "Strana ", PAGENO using "<<<";
   print column 35, "Dne: ", TODAY using "ddd dd. mmm yyyy"
   skip 2 lines
  
  
  on every row
   need 8 lines
   print column 3, "+----------------------------------------+"
   print column 3, "| Prijmeni: ", surname CLIPPED, 1 space;
   print column 44, "|"
   print column 3, "| Jmeno: ", name CLIPPED, 1 space;
   print column 44, "|"
   print column 3, "| Matematika: ", math;
   print column 44, "|"
   print column 3, "| Biologie:  ", biology;
   print column 44, "|"
   print column 3, "| Chemie:   ", chemistry;
   print column 44, "|"
   print column 3, "| Dejepis:  ", history;
   print column 44, "|"
   print column 3, "+----------------------------------------+"
  
  skip to top of page
  
  page trailer
   skip 2 lines
   print "---------------------------------------------------"
   pause "---- dalsi karta ENTER ----"
  
  on last row
   skip 2 lines
   print "---------------------------------------------------"
   print column 3, "Prohledli jste si kompletni zaznamy nasi skoly"
   skip 2 lines
   print "Pocet karet: ", COUNT using "<<<"
   print "Prumer znamek "
   print "--------------------------"
   print "Matematika: ", avg of math using "<<<"
   print "Biologie: ", avg of biology using "<<<"
   print "Chemie: ", avg of chemistry using "<<<"
   print "Dejepis: ", avg of history using "<<<"
  
  end